jesteś niezalogowanym użytkownikiem

Zmień język: PLENRU

zaloguj się | rejestracja

Panel Administracyjny

Regulamin zamawiania i emisji reklam w Sieci Reklamy Internetowej xWords

Niniejszy dokument porządkuje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych w Sieci Reklamy Internetowej xWords.

I. Definicje podstawowych pojęć zawartych w Regulaminie

 1. Sieć Reklamy Internetowej xWords - grupa witryn współpracujących z firmą xWords na podstawie odrębnych umów, których powierzchnią reklamową dysponuje firma xWords.

 2. Zleceniobiorca – Sieć Reklamy Internetowej xWords.

 3. Zleceniodawca – każda osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisje reklamy w Sieci Reklamy Internetowej xWords.

 4. Reklama - każdy przekaz mający na celu promocje sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągniecie innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

 5. Zlecenie Emisji Reklam - pisemny dokument określający warunki emisji reklam lub innych usług reklamowych, który po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę będzie stanowił umowę zawartą przez strony.

 6. Boksy Kontekstowe – forma komunikatu reklamowego w postaci odnośnika hipertekstowego do strony internetowej Klienta Końcowego wyświetlana na stronach internetowych; treść Boksów Kontekstowych jest powiązana z treścią stron internetowych, na których jest wyświetlany;

  1. Boks xWords – reklama wyświetlana w boksach wewnątrz kontentu strony internetowej, kontekstowo dopasowana do treści serwisu. Pokazuje się tylko na żądanie internauty po najechaniu kursorem na podkreślone w tekście słowo kluczowe. Po odjechaniu kursorem reklama znika;

  2. Boks In-image xWords – Reklama na obrazkach, zdjęciach lub innych elementach graficznych na witrynie internetowej. Pojawia się na obrazkach i zdjęciach na warstwie, po załadowaniu strony internetowej;

c) Boks Area xWords - Reklama w zdefiniowanej przez Wydawcę strefie na witrynie internetowej;

  1. Boks Layer xWords - Reklama na warstwie strony internetowej, wysuwająca się z lewej krawędzi strony internetowej. Reklama ukazuje się przy przewijaniu strony internetowej w dół, na wysokości określonej dla każdej strony internetowej procentowo;

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż reklamy przez Zleceniobiorcę odbywa się według następujących kryteriów:

a) CPC – koszt pojedynczego kliknięcia w boks reklamowy, którego skutkiem jest ważne przekierowanie na stronę wskazaną przez Reklamodawcę.

b) całkowity i dzienny budżet kampanii reklamowej

c) czas emisji kampanii

d) target kampanii (kategorie witryn, słowa kluczowe, geotargetowanie)

e) wybór form reklamowych

f) określenie zasad płatności

g) skrypty zliczające

h) redirect

2. Rezerwacja powierzchni

Rezerwacja dokonywana jest na życzenie Zleceniodawcy. Ważność rezerwacji jest uzgadniana każdorazowo z xWords dla potrzeb określonej kampanii.

III. Zlecenie Emisji Reklam i warunki płatności

Zlecenia Emisji Reklam dokonuje się pisemnie w formie maila lub zeskanowanego dokumentu przesyłanego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy. Zlecenie musi zawierać kryteria określone w pkt.II/1, podpis osoby uprawnionej do zlecania usług, dane identyfikujące Zleceniodawcę: imię i nazwisko osoby zlecającej; dane firmy zamawiającej:

adres, telefon, NIP;

IV. Prawa Autorskie

 1. Zleceniodawca jest uprawniony do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w prowadzeniu kampanii;

 1. Zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

V. Odstąpienie od Umowy.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu materiałów reklamowych lub przekazania ich w formie niezgodnej z ustaleniami Stron przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy.

VI. Płatności

1. Faktura VAT za zrealizowaną emisję reklam zostanie wystawiona przez Zleceniobiorcę zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku emisji reklam trwających dłużej niż miesiąc będą wystawiane faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe na podstawie rzeczywistej ilości zrealizowanego budżetu.

2. Płatność za fakturę VAT powinna zostać dokonana w terminie określonym w przyjętym Zleceniu.

3. W przypadku niezapłacenia faktury w terminie podanym w Zleceniu Emisji Reklam Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie.

4. Niezapłacenie w terminie faktury VAT jest podstawą do wstrzymania realizacji usługi albo odstąpienia Zleceniobiorcy od realizacji innych Zleceń Emisji Reklam Zleceniodawcy, przy czym nie rodzi to obowiązków odszkodowawczych dla Zleceniobiorcy z tytułu niezrealizowania zamówień, ani obowiązku zwrotu należności za nie zrealizowaną część zamówienia.

5. Zleceniobiorca ma prawo żądania przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia.

VII. Realizacja zlecenia

1. W trakcie realizacji Zlecenia Emisji Reklam i po jej zakończeniu Zleceniodawcy są udostępniane statystyki zrealizowanych emisji reklamy i kliknięć w reklamę.

2. Zleceniodawca może dodatkowo wymagać raportu z przebiegu emisji reklam w formie pisemnej.

3. Podstawą oceny poziomu realizacji emisji reklam są dane pochodzące z adserwera Zleceniobiorcy, aczkolwiek jeśli strony ustalą inaczej to podstawą rozliczeń mogą być dane pochodzące z adserwera Zleceniodawcy.

4. Jeśli zlecony budżet nie zostanie zrealizowany w podanym na zleceniu terminie, strony ustalają sposób zamknięcia zlecenia, przedłużając emisję, zmieniając termin emisji lub też zmniejszając budżet do zrealizowanej wysokości. Inne roszczenia Zleceniodawcy z tego tytułu nie mogą być podnoszone.

5. W trakcie emisji kampanii możliwe są modyfikacje jej kryteriów za obopólną zgodą stron.

VIII. Warunki techniczne emisji

1. Zleceniobiorca dysponuje szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oferowanych form reklamy i udostępnia je na każde życzenie Zleceniodawcy. Specyfikacja wymienia rozmiary, wagi oraz sposoby wykonania reklam. Warunkiem akceptacji Zlecenia Emisji Reklam przez Zleceniobiorcę jest dostarczenie przez Zleceniodawcę kreacji zgodnej ze specyfikacją.

2. Wszystkie gotowe, wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia emisji reklam muszą być dostarczone na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem ich emisji. Materiały muszą być przesłane emailem na adres Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany sprawdzić poprawność otrzymanych materiałów w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili ich otrzymania oraz poinformować Zleceniodawcę o ewentualnych błędach zawartych w materiałach reklamowych lub ich poprawności.

4. Niedostarczenie w terminie poprawnie wykonanych materiałów reklamowych jest jednoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę faktu, iż rozpoczęcie emisji reklam może zostać opóźnione w stosunku do terminów zawartych w Zleceniu Emisji Reklam. Zleceniobiorca dołoży jednak starań, aby emisja reklam odbyła się zgodnie z terminami zawartymi w Zleceniu Emisji Reklam.

5. Jeśli w wyniku niedostarczenia materiałów przez Zleceniodawcę termin rozpoczęcia emisji reklam zostanie za zgodą Zleceniobiorcy przesunięty, nie rodzi to dla Zleceniobiorcy obowiązków odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania emisji reklam ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną z tego powodu część emisji reklam.

6. Jeżeli Zleceniodawca zdecyduje się na wymianę materiałów reklamowych po rozpoczęciu emisji reklam, Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać wymiany w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania poprawnie wykonanych materiałów reklamowych.

7. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami: “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “link sponsorowany” lub ich synonimami.

8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego powodu odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza prawa osób trzecich.

9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub do wstrzymania emisji reklam, bez ponoszenia z tego powodu odpowiedzialności odszkodowawczej, również wtedy, gdy treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową witryn wchodzących w skład Sieci Reklamy Internetowej xWords lub z interesem Zleceniobiorcy.

IX. Cennik reklam

1. Ceny emisji są ustalane każdorazowo przy zleceniu.

2. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę.

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do modyfikowania cennika.


X. Siła wyższa

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia Emisji Reklam, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności: wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.

2. W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nim Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji reklam.


XI. Właściwości prawa i sadu

1. Wszystkie umowy Zlecenia Emisji Reklam, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu.

2. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2018r.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.xWords Małgorzata Szubińska

ul. Niedziałkowskiego 21

71-410 Szczecin

NIP: 8522406863 , REGON: 320132395

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez xWords.
Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies, obowiązujące w xWords z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin, NIP: 8522406863 , REGON: 320132395 (dalej: xWords).


1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – regulamin emisji reklam (realizacji kampanii).

1.2. Kampania – oznacza działania reklamowe wykonywane przez xWords polegające na emisji różnych form przekazu w Internecie na rzecz podmiotów trzecich (Zleceniodawców i Wydawców), poprzedzone podpisaniem zlecenia wskazanego w Regulaminie, szczegółowo opisane w Regulaminie.

1.3. Zleceniodawca – osoba lub firma, która zleca realizację Kampanii.

1.4. Wydawca – serwis internetowy, na którego powierzchni realizowane są kampanie reklamowe xWords.

1.5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która miała lub może mieć styczność z reklamami emitowanymi przez xWords w ramach Kampanii.

1.6. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (identyfikator) i ewentualne dodatkowe zmienne opisujące aktywność Użytkownika.

1.7. Dane osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

1.8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

1.11. Przepisy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. xWords przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz Zleceniodawców. W tym celu środki techniczne i organizacyjne są dobierane i stosowane w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności xWords zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.2. Dane osobowe Użytkowników zbierane w formularzach rejestracyjnych w panelu xWords (Zleceniodawców i Wydawców), dane osobowe w ramach prowadzonych Kampanii, które są niezbędne do realizacji i rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, są przetwarzane z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.3. Administratorem zbioru danych osobowych jest xWords.

2.4. Administrator równocześnie wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych w ramach realizowanych działań.

2.5. W formularzach rejestracyjnych zbierane mogą być dane osobowe, takie jak: a) Imię i nazwisko b) Adres zamieszkania c) Adres e-mail d) Numer telefonu.

2.6. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne.

2.7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania przez xWords danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych a zwłaszcza prawo do:

a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.

2.8. xWords odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–5a ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to:

a) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

b) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa Państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa; istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

2.9. Okres przechowywania danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy xWords będzie przechowywać dane Użytkownika bezterminowo, do czasu likwidacji bazy danych, w których dane Użytkownika są przechowywane lub do czasu otrzymania od Użytkownika prośby o ich usunięcie. W pozostałych przypadkach xWords będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2.10. xWords nie odpowiada za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach internetowych, na których pojawiają się reklamy emitowane w ramach Kampanii. W związku z tym xWords prosi o zapoznawanie się z polityką prywatności na tych stronach.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
3.1. zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania będzie zawierana umowa.
3.2. wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
3.3. prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.
3.4. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.


4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).


5. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


6. PLIKI COOKIES

6.1. xWords wykorzystuje pliki Cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o użytkownikach oraz ich preferencjach.

6.2. Pliki Cookies pozwalają na:

a) konfigurację Kampanii - umożliwiają grupowanie zbioru Użytkowników w podzbiory na podstawie danych przypisanych im przez przeglądarkę internetową,

b) wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a także personalizowanie reklam,

c) analizy i badania zachowań Użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji Użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i dopasowanie Kampanii do potrzeb Użytkowników,

d) tworzenie zestawień statystycznych w ramach prowadzonych Kampanii.

6.3. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu Użytkownika.

6.4. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania plików Cookies w opisanych powyżej celach, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie Cookies w pamięci komputera. W każdej chwili Użytkownik może również usunąć je ręcznie.

6.5. Więcej informacji na temat ustawień Cookies dostępnych jest w plikach pomocy lub dokumentacji przeglądarek internetowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Polityka Prywatności i Cookies może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności i Cookies będą publikowane w zaktualizowanej wersji niniejszego dokumentu.

7.2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i Cookies prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@xwords.pl

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt:

+48 502 230 024 Pn. - Pt. godziny 9:00 - 17:00 -lub- info@xwords.pl